Екип

Любомир Запрянов Христов

Уредник в отдел „Природа” - Регионален Исторически Музей - Варна

 

Служебен телефон: + 359 885595919

e-mail: luboz@hotmail.com

 

Чужди езици:
Руски, Английски за начинаещи.

Образование:

• СУ „св. Климент Охридски”

• Биологически факултет,

• Магистър „Биолог – преподавател по биология и химия” (1982)
Заемани длъжности

Студентски столове и общежития – София (1981 – 1983)

• работник

Отдел „Природа”, Регионален Исторически Музей-Варна.

• Уредник (1984-)

Области на научни изследвания:

Зоология на безгръбначните животни, морфология и систематика на сухоземни охлюви от семейство Helicidae


Избрани публикации:

Запрянов, Л. 1987. Биометрични изследвания върху сухоземния охлюв Вradybaena fruticum (Müller, 1774) (Gastropoda, Bradybaenidae) от Северна България. – Изв. Нар. Музей – Варна, 23 (38): 211-215.

Запрянов, Л. 1988. Находка от раковини на морския охлюв Monetaria moneta Linnaeus, 1758 от с.Долище, Варненско. – Изв. Нар. Музей – Варна, 24 (39): 185-187.

Запрянов, Л. 1989. Морфометрична характеристика на на сухоземния охлюв Helix pomacella Mouson, 1854 (Gastropoda, Helicidae) от българското Черноморско крайбрежие. – Изв. Нар. Музей – Варна, 25 (40): 174-176.

Запрянов, Л. 1990. Морфологична характеристика на сухоземния охлюв Helix figulina Rossmässler, 1839 (Gastropoda, Helicidae) от България. – Изв. Нар. Музей – Варна, 26 (41): 254-258.

Запрянов, Л. 1991. Морфологична характеристика на сухоземния охлюв Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) (Gastropoda, Helicidae) от България. – Изв. Нар. Музей – Варна, 27 (42): 232-239.

Запрянов, Л. 1992. Морфологична характеристика ня мидата Scapharca inaeqvivalvis (Brugiere, 1789) (Bivalviа, Anadaridae) от Черно море. – Изв. Нар. Музей – Варна, 28 (43): 361-365.

Запрянов, Л. 1993. Mорфологичнa характеристикa на сухоземния охлюв Eobania vermiculata (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) от България. – Изв. Нар. Музей – Варна, 29 (44): 254-260.

Запрянов, Л. 1996-1997. Принос към морфологията на сухоземните охлюви Helix pomacella Mouson, 1854 и Helix figulina Rossmässler, 1839 (Gastropoda, Helicidae) от България. – Изв. Нар. Музей – Варна, 32 – 33 (47 - 48): 305-313.

Запрянов, Л. 2002-2003. Биометрични изследвания върху сухоземния охлюв Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Helicidae) от Северна България.– Изв. Нар. Музей – Варна, 38 – 39 (53 - 54): 494-500.

Запрянов, Л. 2004. Биометрични изследвания на сухоземния охлюв Helix lucorum Linnaeus, 1758 (GastropodaHelicidae) от България. – Изв. Нар. Музей – Варна, XL (LV): 385-394.

Запрянов, Л. 2006. Принос към анатомията и морфологията на сухоземния охлюв Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Helicidae) от България. – Изв. Нар. Музей – Варна, XLII (LVII): 172-177.
.

Запрянов, Л. 2006. Принос към анатомията и морфологията на сухоземния охлюв Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Helicidae) от България. – Изв. Нар. Музей – Варна, XLII (LVII): 178-184.

Калчев, K. Сивков, Я. Христов, Л. Атанасова, И. 2006. Таксономично и електрофоретично изследване на представители на род Apodaemus (подрод Sylvaemus) от района на Шумен. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Т. XVI B4, Природни науки: 164-174.

Запрянов, Л. 2007. Морфологична характеристика на Cantareus apertus (Born, 1778) (Gastropoda, Helicidae) обект на изкуствено отглеждане в България. – Изв. Нар. Музей – Варна, XLIII (LVIII): 259-264.

Запрянов, Л. 2008. Морфологична характеристика на Cornu aspersum (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) от България. – Изв. Нар. Музей – Варна, (Под печат)

Запрянов, Л. 2008. Находка от черупки на три вида охлюви от Варненския халколитен некропол. – Изв. Нар. Музей – Варна, (Под печат).