Екип

Ивайло Антонов Райков

Уредник в Отдел „Природа”,Регионален Исторически Музей - Варна

Служебен телефон: + 359 889013474

e-mail: ivaylo.raykov@gmail.com

 

Чужди езици: Английски, руски

Образование:

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”

Факултет Природни науки

Бакалавър (Биология и химия) 2002

Магистър (Екология и опазване на околната среда) 2009

Заемани длъжности:

Отдел „Природа” към Регионален Исторически Музей-Варна:

уредник (2006-)

Области на научни изследвания:

Зоология на гръбначните животни; екология и популационна биология при бозайниците

Участие в проекти:

Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус и мерки за опазване. – Национален Фонд научни изследвания. (НФНИ) – БРС 15/07, Д01 – 1221/17.2007-2009

Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус и мерки за опазване.(Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”) – РД 05-232/10.03.2009

Проучване на флората и фауната в полезащитните пояси в Добруджа (Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”) – РД 05-239/11.03.2009

Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на България. (НФНИ) – Д002-191/17.12.2008-2011

„Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“,със задача Създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България“, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г., Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми, Договор: Д-33-72/20.07.2015г. - длъжност „ЕКСПЕРТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”. Бенефициент по проекта : Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) 

ESENIAS-TOOLS: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България / East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the managementof alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS), Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г. в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми, Договор: Д-33-51/30.06.2015 г., с водеща организация Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) - Експертна дейност „Сухоземни гръбначни животни(бозайници)” 

 

 Избрани публикации:

Иванова В., Райков И. 2003. Видов състав и природозащитен статус на наземните дребни бозайници (Micromammalia) във влажните зони „Сребърна” и „Калимок”. –В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” „Природни науки” 2003, 161-164.

Марков Г., Атанасова И., И. Райков., Тодоров Т. Фаунистичен обзор на наземната Micromammalia в биосферен резерват “Камчия”. – В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Юбилейна научна конференция „Природни науки” 2003, 3-7.

Марков Г., Господинова М., Райков И. Морфофизиологична характеристика на Жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis Melchoir, 1834) в паркови територии на София с различна степен на урбанизация. 2004 –В: Лесовъдска мисъл 1(29): 144-148.

Василев В., Райков И., Владимиров Д. 2006. Установяване на пъстър смок Elaphe sauromates край гр. Шумен. - В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XVI B4 133-135

Райков И., Марков Г., Атанасова И., Иванова В. 2006. Краниална морфометрична детерминираност на двата пола на жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis Melchoir, 1834) в Североизточна България. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XVI B4 139-147

Василев В., Иванова В., Райков И., Василев М. 2007. Белият щъркел (Ciconia ciconia) в Шуменски регион 2004 – 2005. –В: Петров Ц. (отг. ред.) Белият щъркел в България II, БДЗП, Природозащитна поредица 12: 283-292

Марков Г., Атанасова И., Иванова В., Райков И. 2007. Популационна демографска структура на горския сънливец (Dryomys nittedula pall.,1779) в полезащитен пояс в североизточна България. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, XVII B3 248-258

Атанасова И.,  Мурариу Д., Райков И., Хисамера Г.2009. Фаунистичен състав и природозащитен статус на дребните бозайници в Южна Добруджа. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”,   XIXB6. 83-96.

Markov G., Atanasova I., Raikov I., Gospodinova M.2008. Forest Dormouse (Driomys nittedula Pall.,1779) in a New Forest Shelter Belt in North-Eastern Bulgaria. Cranial Epigenetic Characteristics  and Population Differentiation. –В:  Доклади на българската академия на науките  61 (9) 1145-1150.

Atanasova I., Raykov I., Raykova V., Vasilev V. 2010. Outlining the most northern points of the habitat of Gunther’s vole Microtus guentheri (Danford, Alston,1888)  in Bulgaria, some ecological notes. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XX B6 148-158.

Murariu G., Chisamera G., Petrescu A., Atanasva I., Raykov I. 2010. Terrestrial vertebrates of Dobrogea – Romania and Bulgaria. - Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” Vol. LIII p.357-375

Nedko NEDYALKOV, Yordan KOSHEV, Ivaylo RAYKOV and Georgy BARDAROV. 2014.   Color variation of small mammals’s (Mammalia: Rodentia and Insectivora) coats from Bulgaria -NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 10 (2): 314-317 ©NwjZ, Oradea, Romania, 2014 

Абстракти / Постери

Nedko NEDYALKOV, Ivaylo RAYKOV, Yordan KOSHEV, Ivanka ATANASOVA, Orlin DEKOV, Ilcho KOLEV, Veselina RAYKOVA, Anna STANEWA 2015. - Current status, distribution and conservation of Mesocricetus newtoni and Cricetus cricetus (Mammalia: Cricetinae) in Bulgaria Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum 18-21 NOVEMBER 2012 BUCHAREST, ROMANIA Book of Abstracts p. 222 (poster105) pdf

Yordan KOSHEV, Nedko NEDYALKOV, Ivaylo RAYKOV 2015. - PRELIMINARY CHECKLIST OF ALIEN MAMMAL SPECIES IN BULGARIA  - Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum 18-21 NOVEMBER 2012 BUCHAREST, ROMANIA Book of Abstracts p. 200 (poster084) pdf

Gabriel CHIŞAMERA, Tiberiu SAHLEAN, Ivaylo RAYKOV, CătălinRăzvan STANCIU, Ivanka ATANASOVA, Dumitru MURARIU - Distribution of the Romanian hamster, Mesocricetus newtoni (Rodentia: Cricetidae): case study using MaxEnt and GIS techniques - Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum 21-23 NOVEMBER 2012 BUCHAREST, ROMANIA Book of Abstracts p.160 (poster33) 

Markov G., AtanasovaI., Raykov I., Dimitrov H., Gospodinova M. 2009. The fragmented landscape of agricultural areas in Bulgaria: Implications for conservation of European ground squirrel (Spermophilus citellus L., 1766) today. – In:Mammalian Biology, 74, Suppl. 1: 18.

Murariu D., Chisamera G., Atanasova I., Raykov I. - Study on mammal diversity from romanian and bulgarian Dobrogea. –In: Book of Abstracts  "Grigore Antipa" Congress of Zoology, 12-13 November 2009, Bucharest. Book of Abstracts  p.51

Angela Petrescu, Gabriel Chiºamera, Viktor Vasilev, Ivaylo Raykov - Merops apiaster nests in two colonies with a tipical location from Bulgaria and Romania. –In: Book of Abstracts"Grigore Antipa" Congress of Zoology, 12-13 November 2009, Bucharest. Book of Abstracts p.94.

Марков, Г., И. Атанасова, М. Господинова, И. Райков. 2007. Биоакумулация на токсични метали в обикновената полевка (MICROTUS ARVALIS) – зоомониторен вид за оценка състоянието на околната среда в агроекосистеми. В: Третата научна конференция с международно участие «Космос, екология, нанотехнологии, сигурност» - SENS2007: 228-231. [133]