Екип

Веселина Иванова Райкова

Уредник в Отдел „Природа”, Регионален Исторически Музей - Варна

Дата на раждане: 7 май 1981г.

Място на раждане: гр. Бургас

Служебен телефон: + 359 52 618011

e-mail: vessita1@abv.bg

Чужди езици: Английски, руски

Образование:

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”

Факултет Природни науки

Бакалавър (Биология и химия) 2002

Магистър (Екология и опазване на околната среда) 2006

Заемани длъжности:

Отдел „Природа” към Регионален Исторически Музей-Варна:

уредник (2007-)

Области на научни изследвания:

Зоология на гръбначните животни; екология и популационна биология при птиците

Избрани публикации:

Иванова, В., Райков, И. 2003. Видов състав и природозащитен статус на наземните дребни бозайници във влажните зони „Сребърна” и „Калимок”. - Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” „Природни науки” 2003, 161-164.

Атанасова И., Марков Г., Иванова В. 2003. Еколого-фаунистичен анализ на наземните дребни бозайници (Micromammalia) в агроекосистеми на Североизточна България. В: Сборник научни трудове на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” (Природни науки) 3-7

Райков И., Марков Г., Атанасова И., Иванова В. 2006. Краниална морфометрична детерминираност на двата пола на жълтогърлата горска мишка (Apodemus flavicollis Melchoir, 1834) в Североизточна България. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XVI B4 139-147

Атанасова И., Василев В., Иванова В. 2006. Разпространение на Гюнтеровата полевка Microtus guentheri (Danford, Alston, 1888) в българската част на Странджа. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Т. XVI B4 7-17

Марков, Г., Атанасова И., Иванова В., И. Райков. 2007. Популационна демографска структура на горския сънливец /Dryomys nitedula Pall., 1779/ в полезащитен пояс в Североизточна България. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, XVII B3 248-258

Atanasova I., Raykov I., Raykova V., Vasilev V. 2010. Outlining the most northern points of the habitat of Gunther’s vole Microtus guentheri(Danford, Alston,1888) in Bulgaria and some ecological notes. –В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” XX B6 148-158