Екип

Румяна Хараламбиева Камбурова

Уредник в Отдел „Природа”, Регионален Исторически Музей - Варна

Служебен телефон: + 359 52 618 011

e-mail: rumivarna@abv.bg

Чужди езици:
Руски, Английски за начинаещи.

Образование:

ТИХ „Менделеев” гр.Варна

Химико лаборант 1978г.

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”

Факултет Природни науки

Магистър (Биология и химия) 1995г.

Заемани длъжности:

Завод за соди – Девня (1978-1981)

Химико  лаборант

Отдел „Природа”, Регионален Исторически Музей-Варна.

Лаборант (1981-1996)

Уредник (1996-)

Области на научни изследвания:

Зоология на гръбначните животни, морфология и систематика на риби, земноводни и влечуги


Избрани публикации:

Камбурова, Р. 2002. Морфологична характеристика на високомуцунестата морска игла Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 ( Pisces, Sygnathidae) от Българското черноморско крайбрежие. – ИНМВ, 32-33 (47-48), 296-300.

Камбурова, Р.2002. Морфологична характеристика на морското конче Hippokampus ramulosus (Leach, 1814) ( Pisces, Sygnathidae) от Българското черноморско крайбрежие. – ИНМВ, 32-33 (47-48), 301-304.

Камбурова, Р.2003. Биометрични изследвания на тънкомуцунестата игла Syngnathus tenuirostris (Rathke,1837) ( Pisces, Sygnathidae) от Българското черноморско крайбрежие. – ИНМВ, 34-35 (49-50), 456-460.

Камбурова, Р. 2003. Морфологична характеристика на късомуцунестата морска игла Syngnathus  abaster (Risso,1826) ( Pisces, Sygnathidae) от Българското черноморско крайбрежие. – ИНМВ, 34-35 (49-50), 451-465.

Камбурова, Р. 2004. Морфологична характеристика на голямата водна жаба Rana ridibunda Pallas, 1771(Anura, Ranidae) от България. - ИНМВ, XL(LV), 395-403.

Камбурова, Р. 2005. Морфологична характеристика на жълтокоремната бумка Bombina variegate (Linnaeus, 1758) (Anura, Discoglossidae) от река Луда Яна в Българиял - ИНМВ, XLI (LVI), 183-190.

Камбурова, Р. 2008. Принос към изучаване на ихтиофауната на река Камчия.І. Съвременно състояние на ихтиофауната на река Луда Камчия. - ИНМВ, XLIV(LIX), 322-330.