Екип

д-р Стоян Иванов Вергиев

Асистент в отдел "Природа" - Регионален исторически музей - Варна

Място на раждане: гр. Варна

Чужди езици: Английски

Образование:

Технически университет – Варна, Факултет по морски науки и екология:

Магистър по Екология и опазване на околната среда (2003)

Бакалавър по Екология и опазване на околната среда (2002)

Научни степени:

ОНС „Доктор“ Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; научна специалност: шифър 01.07.10 “Геология на океаните и моретата”, научно направление „Палеоекология и геоархеология“; Секция “Морска геология и археология“, ИО-БАН (22.07.2014)

Тема на дисертацията: “Палеоекология и геоархеология на горноплейстоценски и холоценски седименти по данни от дълбоководната част на Черно море и Варненското езеро”

Заемани длъжности:

Отдел „Природа”, Регионален исторически музей – Варна:

уредник (2008 - 2010)

научен сътрудник с шифър 01.06.03. Ботаника (Палеоботаника) (2010 - 2011)

асистент (2011 - до сега)

Области на научни изследвания:

Кватернерна палеоекология, история на растителността, биостратиграфия на морски и езерни утайки, палеоекологично моделиране и реконструкции.

Съвременна флора и растителност на българското черноморско крайбрежие и Североизточна България. Проучване на хабитатите, оценка на уязвимостта и ГИС картиране на лечебни и ароматни растения и растителни видове с природозащитен статус.

Човешко влияние върху растителността, геоархеология.

Палеонтология, стратиграфия, таксономия и еволюция на Proboscidea.

Участие в проекти:

Comparative palaeoecology of Varna Lake (Bulgaria) and Mamaia Lake (Romania) funded by the Bulgarian National Science Fund.

THESEUS (Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate), the largest Integrated Project within coastal risk assessment and mitigation funded by the European Commission.

Earthtime EU (European scientific foundation (ESF).

Project 521: Black Sea – Mediterranean Corridor during the last 30 Ky: sea level change and human adaptation.

Ръководител на школа по океанография "Варненска ученическа академия – учебна 2008/2009 година" финансиран от Европейски социален фонд, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2008-2009

Избрани публикации:

Trifonova, E., Valchev, N., Keremedchiev, S., Kotsev, I., Eftimova, P., Todorova, V., Konsulova, T., Doncheva, V., Filipova-Marinova, M., Vergiev, S., Petkov, J., Nikolaev, R., de Vries, W., Silva, R., Andreeva, N., Galiatsatou, P., Kirilova, D., Krestenitis, Y., Polonsky, A., Androulidakis, I., Kombiadou, K., Weisse, R., Mendoza, E., Duran, G., Karambas, T., Koftis, T., Prinos, P., Kuznetsov, S., Saprykina, Y. 2014. Mitigating flood and erosion risk using sediment management for a tourist city: Varna, Bulgaria. – In: Zanuttigh, B., Nicholls, R., Vanderlinden, J., Burcharth, H., Thompson, R. (Eds.). Coastal risk management in a changing climate. Elsevier. Pp. 358 – 383. [Link]

Vergiev, S., Filipova-Marinova, M. 2015. A GIS-based modern pollen-climate calibration set from Eastern Bulgaria" Proceedings of Fourth International Conference “Geographical Sciences and Education” 30 - 31 oct 2015, Shumen. 1-8. (in press)

Filipova-Marinova, M., Pavlov, D., Vergiev, S., Slavchev, V., Giosan, L. 2014. 24. Varna Lake (north-eastern Bulgaria): vegetation history and human impact during the last 8000 years. Grana. 53(4):309-311 [Link]

Vergiev, S., Filipova-Marinova. 2014. GIS-based quantitative analysis of present pollen-vegetation relationships in the North-eastern Bulgaria. Proceedings of Third International Conference “Geographical Sciences and Education” 24 Oct 2014, Shumen, 1-8.

Vergiev, S., Filipova-Marinova. 2014. Modern pollen-climate calibration sets from North-eastern Bulgaria.  Proceedings of Third International Conference “Geographical Sciences and Education” 24 Oct 2014, Shumen 1-8.

Vergiev, S., Filipova-Marinova, M., Giosan, L., Pavlov, D., Slavchev, V. 2014. Pollen-based Quantitative Reconstruction of Holocene Vegetation in Varna Lake Area (Northeastern Bulgaria) Using Modelling and Simulation Approach. C. R. Acad. Bulg. Sci, 67(6):831-834[PDF]

Filipova-Marinova, M., Pavlov, D., Coolen, M., Giosan, L., Vergiev, S. 2014. Vegetation development in the central part of the Bulgarian Black Sea coast during the last 13,000 years. Grana. 53(3):249-251. [Link]

Hoggart, S., Hanley, M., Parker, D., Simmonds, D., Bilton, D.,  Filipova-Marinova, M.,  Franklin, E., Kotsev, I., Penning-Rowsell, E., Rundle, S., Trifonova, E., Vergiev, S., White, A., Thompson, R. 2014. The consequences of doing nothing: The effects of seawater flooding on coastal zones. Coastal Engineering, 87:169–182. [Link]

Filipova-Marinova, M., Pavlov, D., Vergiev, S., Slavchev, V., Giosan, L. 2013. Palaeoecology and geoarchaeology of the Varna lake, NorthEastern Bulgaria. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 66(3):377-392 [PDF]

Vergiev, S., Filipova-Marinova, M., Trifonova, E., Kotsev, I.,  Pavlov, D. 2013. The Impact of sea water immersion on viability of the psammophilous species Leymus racemosus subsp. sabulosus and Ammophila arenaria. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 66(2):211-216 [PDF]

Филипова-Маринова, М., Павлов, Д., Вергиев, С. 2013. Прилагане на традиционни и иновативни образователни практики по природни науки и екология в Регионалния исторически музей – Варна. Сборник доклади от Първа национална конференция с международно участие "Иновации при интегриране на формалното и неформалното образование за развитие на талантите и способностите", София 2013. 83-89.

Narayan, S., Nicholls, R., Trifonova, E., Filipova – Marinova, M., Kotsev, I., Vergiev, S., Hanson, S., Clarke, D. 2012. Coastal habitats within flood risk assessments: role of the 2D SPR approach. Coastal Engineering Proceedings 1(33) management.12.  [PDF]

Markov, G., Vergiev, S. 2012. Tetralophodon (Mammalia: Proboscidea) from the vicinities of Varna, Northeast Bulgaria. Historia naturalis bulgarica, 20: 151-156. [PDF]

Vergiev, S., Markov, G. 2012. Fossil Proboscideans (Mammalia) from the Collections of the Varna Regional Museum of History. Acta zoologica bulgarica, 64 (4): 427-438 [PDF]

Filipova-Marinova, M., Giosan, L., Angelova, H., Preisinger, A., Pavlov, D. and Vergiev, S. 2011. Palaeoecology of submerged prehistoric settlements in Sozopol Harbour, Bulgaria. In J. Benjamin, C. Bonsall, C., C. Pickard and A. Fischer (Eds), Submerged Prehistory. Pp. 230-244. Oxford: Oxbow Books.

Markov G., Vergiev S. 2010. First report of cf. Protanancus (Mammalia, Proboscidea, Amebelodontidae) from Europe. Geodiversitas 32 (3): 493-500. [PDF]

Vergiev, S., Markov, G. 2010. A mandible of Deinotherium (Mammalia: Proboscidea) from Aksakovo near Varna, Northeast Bulgaria. Palaeodiversity 3: 239–245. [PDF]

Panin, N., Melinte, M., Filipova-Marinova, M., Vergiev, S., Dimov, T., Ivanov, I., Preisinger, A., Aslanyan, S., Bozilova, E. 2008. Field trip guide of the Fourth Plenary Meeting and Field trip of projects IGCP-521 and INQUA 0501. Bucharest, Romania.

Членство в научни организации:

Българско ботаническо дружество

Председател на Управителния съвет на СНЦ "Общество на еколозите новатори в България"